Finn ut mer om våre tjenester

Revisjonsplikten for kommuner er regulert i Forskrift om revisjon  om kontrollutvalg og revisjon av 19.06.2019 som er gitt med hjemmel i Kommuneloven kapittel 24. Revisjonsplikten omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Selskapet utfører også vurdering av kommunens finansforvaltning og IT-revisjon. Kontrollutvalgene i kommunene kan også bestille eierskapskontroll hos Revisjon Øst IKS, jf Kommunelovens § 23-6.

Regnskapsrevisjon

 • Revisjon av kommuneregnskap

 • Revisjon av regnskap for kommunale foretak

 • Revisjon av regnskap for interkommunale selskap

 • Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd

 • Revisjon av stiftelser, legater og fond

 • Revisjon av beboer- og pasientregnskap

 • Revisjon av spillemiddelregnskap

 • Særattestasjoner og revisjonsuttalelser

 • Vurdering av opplegg for økonomisk intern kontroll

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, regeletterlevelse, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra politiske myndigheters vedtak og forutsetninger. Innenfor forvaltningsrevisjon gjennomfører vi følgende undersøkelser:

 • Beskrivende undersøkelser
 • Vurderende undersøkelser
 • Årsaksundersøkelser

Forvaltningsrevisjonen utføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. Revisjon Øst IKS følger den standard som er utarbeidet av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), sist revidert august 2020 (RSK001).  Det foreligger også en veileder til forvaltningsrevisjon utgitt av NKRF, sist revidert april 2016. Selskapet legger også denne til grunn i sitt arbeide.

I august 2020 ble det også utarbeidet en egen standard for eierskapskontroll (RSK002).  Det foreligger også en egen veielder fra 2018 knyttet til selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 

 

De tre siste årene har selskapet bl.a. levert følgende forvaltningsrevisjonsrapporter til (fylkes-)kommunenes kontrollutvalg:

 • Barnevern

 • Lærlingeordningen

 • Lærerkompetanse

 • Spesialundervisning - regeletterlevelse/barns sikkerhet

 • Fylkesveger

 • Eierinteresser

 • Koordingering av tjenester - brukere med psykisk helse og rus

 • Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser

 • Kontraktsoppfølging

 • Heltid/deltid i institusjon og hjemmetjeneste

 • Innfordring

 • Styring av IKT-satsingen

 • Internasjonalt arbeid

 • Plan og byggesak

 • Bygging av fjernvarmeanlegg

 • Ressursbruk i hjemmetjenesten

 • Informasjonssikkerhet

 • Samhandling NAV - mellom kommunale og statlige tjenester

 • Forvaltning av kommunens eiendommer

 • Organisering av vaktmestertjenester

 • Næringsutvikling

 • Integrering av flyktninger

 • Innkjøp/etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser

 • Samhandlingsreformen

 • Samhandling NAV

 • Internkontroll på kulturområdet

Bistand og veiledning

 • Kommunal regnskapsføring

 • Avgiftsproblematikk

 • Økonomisk internkontroll

 • Kvalitetssikring av rutiner og reglementer, f.eks finansreglement

Selskapet kan også levere tjenester til andre på dette området

Revisjon Øst IKS yter bistand og rådgiving som omtalt i punktene over. Vi kommer med anbefalinger som kundene selv må ta stilling til om de vil hensynta eller ikke. Vi er særskilt påpasselig med at våre råd og anbefalinger ikke skal komme i konflikt med revisors uavhengighet. I kommuner yter vi også bistand til kontrollutvalgene når de ber om særskilte gjennomganger av spesielle områder innenfor etterlevelsesrevisjon (compliance-området). Etterlevelsesrevisjon gjennomføres spesielt på områder knyttet til kommunenes etterlevelse av lover om offentlige innkjøp, EU's støtteregler, finansforvaltning, sosialhjelp, spesialundervisning o.l.

Undersøkelser

Undersøkelser på bakgrunn av konkrete bestillinger:

 • Misligheter

 • Granskinger